The Crystal

Exhibition in the former Museum of Migratory Birds, Ottenby, Öland, Sweden, June 2017

13 Archival prints on paper, from aprox.56×42 cm to 10×13 cm, 2017

The exhibition consists of a series of thirteen photographs that relate to the site and architecture and at the same time form an imagery of it’s own, touching on unrealistic thinking and parallel worlds. The Museum of Migratory Birds, inaugurated in 1961, was Jan Gezelius’s first work as an architect. I found its absolute opposite in a Nazi building in Berlin, designed to measure the decline of the new capital Germania. The contrast between these two buildings is enhanced by the fact that there are few places life appears as acute as on the southern tip of the island of Öland. The little pavilion makes it all comprehensible.

The title of the exhibition – The Crystal – refers both to Gezelius’s idea of ​​the building as a crystalline – something that summarizes and incorporates a complex whole. The title also refers to the idea that viewing is like telling someone’s fortune through a crystal ball – the photograph takes all the viewer’s attention and just refuses to give anything away if you are not willing to bring meaning to it yourself.

Exhibition text in English, Swedish and German below.

The Crystal

Bengt Olof Johansson /translation Magnus Johansson

About eighty years ago, the time span of a human life, Adolf Hitler and his architect Albert Speer began planning a new capital. The plan was to build it on top of old Berlin, after a war that was supposed to lay most of Europe in Hitler's hands. The new capital of the Third Reich eventually got the working title Germania. Among other things, a new main street in a north-south direction would be created by tearing down existing buildings and placing the needs of official institutions and military settlements along the street. The new main street began in the middle of Berlin, next to the current Brandenburger Tor, where a giant building was to be built with a dome that stretched three hundred meters into the sky, inspired by the Pantheon in Rome. It was dedicated to ”the people”. The street would end with a newly constructed train station for southward traffic. In between, a huge triumphal arch would also be accommodated. To investigate how the mass of the triumphal arch would affect the fundament and the subsidences that would necessarily come as a result, Speer made a special test building in approximately the same place, where the triumphal arch would later be built. The building consists of a cylinder of solid concrete that rests on a smaller steel cylinder at ground level, what would later become the foundation of the triumphal arch. By studying how much the pressure of the sixteen thousand tons of concrete affected the ground, it was possible to calculate exactly how large the subsidences would be and how it would affect the construction of the triumphal arch. According to estimates, it would collapse if the ground gave way more than four centimeters. After a short time, the steel cylinder had sunk sixteen centimeters. Hitler did not think that was reason enough to change the plans. In other words, one can say that his unrealistic thinking was four times off the mark. With his position of power, this fourfold unrealism had disastrous consequences. In fact, Hitler did not plan a new capital, but from the beginning, a grandiose ruin.

Berlin is situated four hundred and forty seven kilometers south-south-west of the southern tip of Öland. In Berlin, along the canals, a lot of Starlings and Black Headed Gulls from Öland spend the winter. They move by comparing where it is most beneficial to live with how much energy or risk is involved in getting there. An equation that is also enacted by people, either by their own choice or by coercion. Today's tourism could be seen as an example of the kind of movements made by migratory birds, whilst forced migration is its opposite.

The pavilion in which the exhibition takes place, designed by the architect Jan Gezelius (1923-2016), was opened in 1961. It was intended as a migratory bird museum, a feature that other buildings in the area have taken over today. It is in many ways an ingenious piece of architecture. Partly because the building is located on a small ridge in the landscape, a directional shape in keeping with the stretch of the site. Gezelius has said – It’s about explaining the landscape to itself by building in it. Ingenious also for how the exterior's symmetrical and monumental appearance surprises one when entering, because there are sight lines in two directions and light from all directions. The thin wall elements are joined by light rather than by the rails and nails, and the ceiling seems to be hovering above the walls. The building is a compass for an immense outer and inner landscape and we have collaborated together in order to determine which images to display. According to Gezelius, a building can also resemble a crystal, a material that may include and express complex structures. As oracles we gaze into the crystal in order to discern the pattern of which we are a part.

Visibility is the most prominent feature of photography. There is always a lot in a photograph to see, identify and define. Which also risks dominating the experience. As soon as you enter into dialogue with a photo, you know that you are being robbed. The mechanical representation of photography gives very little back a priori, it demands and takes everything from you, as it is you who give it a sense and meaning. The artist may be absent. In a positive sense this means that we are all producers of the photographs presented as well as producers of constantly new images in that flow. I decided to also behold and observe these photographs and ended up just here in time and space. The Crystal is an instant as short as the shutter of the camera.

 

Kristallen
 
Bengt Olof Johansson

För ungefär åttio år sedan, för bara en människoålder sedan, började Adolf Hitler tillsammans med sin arkitekt Albert Speer planera en ny huvudstad. Den skulle byggas upp ovanpå det gamla Berlin, efter det krig som var tänkt att lägga större delen av Europa i Hitlers händer. Den nya huvudstaden i Det Tredje riket fick så småningom arbetsnamnet Germania. Bland annat skulle en ny paradgata i nord sydlig riktning skapas genom att riva befintlig byggnation och förlägga det nya rikets behov av institutioner och militära förläggningar längs med gatans sträckning. Paradgatan tog sin början mitt i Berlin, bredvid nuvarande Brandenburger Tor, där en gigantisk byggnad skulle uppföras med en kupol som sträckte sig trehundra meter upp i luften, till sin form inspirerad av Pantheon i Rom. Den tillägnades ”folket”. Paradgatan skulle avslutas med en nyuppförd tågstation för södergående trafik. Däremellan skulle även en enorm triumfbåge rymmas. För att undersöka hur triumfbågens massa skulle påverka marken och de sättningar som med nödvändighet skulle bli resultatet, lät Speer uppföra en speciell provtagningsbyggnad som än idag står kvar på samma plats, ungefär där triumfbågen var tänkt att ligga. Byggnaden utgörs av en rund, massiv cylinder av betong som vilar på ett stålrör nergrävt i marken på den nivå triumfbågens fundament skulle placeras. Genom att studera hur mycket trycket från den  sextontusen ton tunga betongcylindern fick marken att ge vika kunde man beräkna exakt hur stora sättningarna skulle bli och hur det skulle påverka triumfbågens konstruktion. Enligt beräkningar skulle den kollapsa om marken gav vika mer än fyra centimeter. Efter en kort tid hade stålröret sjunkit sexton centimeter. Hitler tyckte inte det var skäl  nog att förändra planerna. Med andra ord kan man säga att hans orealistiska tänkande var fyra gånger för stort. Med hans maktposition följde att denna fyrdubbla orealism fick katastrofala följder. I själva verket planerade Hitler inte en ny huvudstad utan redan från början en storslagen ruin.

Berlin ligger fyrahundrafyrtiosju kilometer sydsydväst om Ölands södra udde. I Berlin, längs kanalerna övervintrar en hel del starar och skrattmåsar från Öland. De förflyttar sig utifrån den balanserade idén om var det är mest gynnsamt att leva i förhållande till hur mycket energi eller vilka risker det innebär att ta sig dit. En ekvation som även människor vill eller tvingas till att göra. Dagens turism skulle kunna ses som en fördelaktig flyttfågelekvation medan tvånget att fly är dess motsats.

Paviljongen, ritad av arkitekt Jan Gezelius (1923-2016) och i vilken utställningen äger rum, invigdes 1961. Den var tänkt som flyttfågelmuseum, en funktion som andra byggnader på södra udden tagit över idag. Den är på många sätt ett genialt stycke arkitektur. Dels därför att byggnaden placerar sig på en liten ås i landskapet, en riktad form i samklang med platsens sträckning. Gezelius har sagt – Det handlar om att förklara landskapet för landskapet själv genom att bebygga det. Genial också för hur utsidans symmetriska och monumentala slutenhet överraskar när man väl kommer in, genom att det finns siktlinjer åt två håll och ljus från alla. De tunna väggelementen tycks sammanfogade av ljus snarare än av reglar och spik och taket liksom svävar ovanför väggarna. Byggnaden är en kompass i ett yttre och inre landskap som är väldigt och vi har tillsammans bestämt vilka bilder som ska visas. Enligt Gezelius kan en byggnad också liknas vid en kristall, ett material som innefattar och uttrycker komplexa strukturer. Som orakel blickar vi in i Kristallen för att försöka skönja mönstret vi är en del av.

Synlighet är fotografiets mest framträdande egenskap. Det finns alltid mycket i ett fotografi att se, identifiera och definiera. Vilket också riskerar att dominera upplevelsen. Så fort du går i dialog med ett foto vet du att du blir bestulen. Fotografiets mekaniska återgivning lämnar a priori mycket lite tillbaka, det kräver och tar egentligen allt, det är du som får ge det din mening. Konstnären kan vara frånvarande. Vilket i positiv bemärkelse betyder att vi alla är producenter av dessa fotografier och producenter av ständigt nya bilder i ett flöde. Jag bestämde mig för att också observera och vara betraktare och hamnade exakt just här i tid och rum. Kristallen är ett ögonblick lika kort som slutarens i kameran.

 

Der Kristall

Bengt Olof Johansson /Übersetzung, Christina Schöning

Es ist nur ein Menschenalter her, etwa achtzig Jahre, dass Adolf Hitler gemeinsam mit seinem Architekten Albert Speer den Bau einer neuen Hauptstadt plante. Sie sollte auf dem alten Berlin errichtet werden, gleich nach dem Krieg, von dem Hitler sich die Macht über einen Großteil von Europa versprach. Die neue Hauptstadt des Dritten Reiches erhielt den Arbeitsnamen Germania. Unter anderem wollte man eine neue Paradestraße in Nord-Süd-Richtung anlegen, indem man die vorhandene Bebauung abriss. Die notwendigen Einrichtungen und Militäranlagen des neuen Reiches sollten an dieser Straße angesiedelt werden. Die Paradestraße begann mitten in Berlin, neben dem heutigen Brandenburger Tor. Dort wollte man ein gigantisches Gebäude mit Kuppel errichten, das dreihundert Meter in den Himmel ragt, nach Vorbild des Pantheon in Rom. Die „Große Halle“ war dem deutschen Volke gewidmet. Die Paradestraße sollte an einem neugebauten Bahnhof für den Zugverkehr nach Süden enden.  Auch ein Triumphbogen war an der Straße vorgesehen. Um zu ermitteln, inwieweit dessen Masse auf das Erdreich einwirken und zu Setzungen führen würde, ließ Speer einen Schwerbelastungskörper errichten, der noch heute an der Stelle steht, wo der Triumphbogen thronen sollte. Der Bau besteht aus einem massiven runden Betonzylinder. Er ruht auf einem Stahlzylinder, der bis auf Höhe des geplanten Fundaments in die Erde eingegraben ist. Indem man beobachtete, wie weit der Boden unter dem Druck des sechzehn tausend Tonnen schweren Betonzylinders nachgab, wollte man das Ausmaß der Setzungen und deren Einwirkung auf die Konstruktion des Triumphbogens berechnen. Gemäß den Berechnungen würde das Bauwerk zusammenbrechen, wenn der Boden mehr als vier Zentimeter nachgab. Nach kurzer Zeit war das Stahlrohr sechzehn Zentimeter weit eingesunken. Hitler sah jedoch keinen Anlass, die Pläne zu ändern. Seine Vorstellungen waren sozusagen vierfach unrealistisch.  Aufgrund seiner Machtposition hatte diese vierfache Wirklichkeitsfremdheit katastrophale Folgen. Eigentlich plante Hitler von Beginn an keine neue Hauptstadt, sondern eine gigantische Ruine.

Von Ölands Südspitze bis Berlin sind es vierhundertsiebenundvierzig Kilometer in süd-südwestlicher Richtung. An den Berliner Kanälen überwintern zahlreiche Stare und Lachmöwen von Öland. Sie wechseln den Ort in der Suche nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen günstigen Lebensbedingungen und dem Energiebedarf und Gefahrenpotential, die der Umzug an einen neuen Ort mit sich bringt. Eine Rechnung, die auch Menschen oft machen oder machen müssen. Den heutigen Tourismus könnte man als vorteilhafte Zugvogelgleichung betrachten, während der Zwang zu fliehen das genaue Gegenteil darstellt.

Der Pavillon, in dem diese Ausstellung stattfindet, wurde von Architekt Jan Gezelius (1923-2016) entworfen und 1961 eingeweiht. Er war als Zugvogelmuseum gedacht - eine Funktion, die heute andere Gebäude auf der Südspitze der Insel übernommen haben. Es handelt sich in vielerlei Hinsicht um ein geniales Stück Architektur. Zum einen erhebt sich das Gebäude auf einem kleinen Höhenrücken in der Landschaft, die Form ist zielgerichtet im Einklang mit dem Platz gewählt. Gezelius hat dazu gesagt: „Es geht darum, der Landschaft die eigene Landschaft zu erklären, indem man sie bebaut.“ Genial ist auch, wie der äußerlich symmetrische und monumental geschlossene Bau im Innern durch Sichtlinien in zwei Richtungen und Licht von allen Seiten überrascht. Die dünnen Wandelemente werden eher vom Licht zusammengehalten als von Balken und Nägeln. Das Dach schwebt gleichsam über den Wänden. In einer gewaltigen äußeren und inneren Landschaft wird das Gebäude zum Kompass. Es hat mitentschieden, welche Bilder hier gezeigt werden. Laut Gezelius kann man ein Gebäude auch mit einem Kristall vergleichen - ein Material, das komplexe Strukturen beinhaltet und ausdrückt. Wie Orakel schauen wir in den Kristall, um das Muster zu erahnen, dessen Bestandteil wir alle sind.

Sichtbarkeit ist die herausragendste Eigenschaft der Fotografie. In einer Fotografie gibt es immer viel zu sehen, zu identifizieren und zu definieren. Wodurch das Erlebnis Gefahr läuft, dominiert zu werden. Sobald man sich auf ein Gespräch mit einem Foto einlässt, weiß man, dass man bestohlen wird. Da sie eine mechanische Wiedergabe ist, erbringt die Fotografie als solche wenig Gegenleistung. Sie fordert und nimmt sich alles und überlässt es dem Betrachter, sie mit Sinn zu erfüllen. Der Künstler kann dabei abwesend sein. Was im positiven Sinne bedeutet, dass wir alle Produzenten dieser Fotografien sind und stetig neue Bilder in einem Fluss erzeugen. Ich habe mich auch dafür entschieden, Beobachter und Betrachter zu sein. So fand ich mich genau hier in Zeit und Raum. Der Kristall ist ein Augenblick, so kurz wie die Verschlusszeit der Kamera.